Ihr Broker

  • DAX 0,70
  • EUR/USD 0,50
  • GOLD 0,30

Nur Spreads

Keine Kommission

Jetzt registrieren

CFDs sind komplexe Instrumente und umfassen aufgrund der Hebelfinanzierung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

Mezinárodní, Evropské

Europe Sudan

16.09.2020 - 21:37:06

Mezinárodní den demokracie: spole?né prohlášení vysokého p?edstavitele / místop?edsedy Evropské komise Josepa Borrella a místop?edsedkyn? Dubravky Šuicov

, 14 September 2020 / PRN Africa / -- U p?íležitosti Mezinárodního dne demokracie vysoký p?edstavitel / místop?edseda Evropské komise Josep Borrell a místop?edsedkyn? Dubravka Šuica vydali toto spole?né prohlášení:

Po celém sv?t? vyjad?ují lidé touhu po demokracii a ?asto p?i tom podstupují velké osobní riziko. Za novinovými titulky a ?ísly z Hongkongu až po Libanon, z B?loruska až po Súdán stojí odvážní lidé z nejr?zn?jších spole?enských skupin. Vzdáváme jim hold a ztotož?ujeme se s jejich odhodláním bojovat za demokracii.

Demokracie ?elí výzvám, jejichž naléhavost ješt? zvýšila koronavirová pandemie. Na celém sv?t? jsou podrývány ob?anské svobody, nezávislá média a noviná?i se stávají ter?em represe, je narušováno fungování demokratických institucí. Nar?stá polarizace, nebo? d?v?ra lidí v demokratické instituce a postupy klesá. I když se otev?ely nové p?íležitosti pro ú?ast na politickém život?, vidíme též dalekosáhlé dopady nových forem manipulace s informacemi a volebními a demokratickými procesy, které se vyost?ily vlivem digitálních technologií a sociálních médií.

S ohledem na tyto výzvy Evropská unie zintenziv?uje své snahy o to, aby podpo?ila ty, kdo usilují o obranu a budování demokracie, posílila demokratickou ú?ast a za?len?ní bez ohledu na pohlaví nebo p?vod, zajistila institucionáln? fungující kontrolní a vyvažující mechanismy a povolala k odpov?dnosti rozhodovací orgány. Zaujímáme vedoucí úlohu p?i prosazování a ochran? demokracie po celém sv?t?.

Nový ak?ní plán pro lidská práva a demokracii vyty?uje naše ambice a priority pro konkrétní vn?jší ?innost v nadcházejících letech. EU prost?ednictvím svých projekt? a spolupráce nadále aktivn? podporuje demokratické hodnoty a iniciativy, od spolupráce s d?íve znep?átelenými skupinami v Kolumbii až po obnovování d?v?ry v soudnictví v Demokratické republice Kongo, posílení postavení sd?lovacích prost?edk? ve St?ední Asii a posilování úlohy žen v Sýrii. V roce 2019 vyslala EU osm volebních pozorovatelských misí a sedm volebních misí odborník? jako sou?ást svého závazku k prosazování demokracie, lidských práv a právního státu na celém sv?t?.

I když Evropa podporuje partnery na celém sv?t?, jejichž demokracie ?elí novým výzvám, tato práce za?íná p?ed vlastním prahem. Chápeme, že d?v?ru evropských ob?an? v demokracii nelze a nikdy by nem?lo být možné pokládat za samoz?ejmost. Naši ob?ané požadují v?tší ú?ast na tvorb? politik a také transparentnost. Musíme jim naslouchat a budovat jejich d?v?ru.

EU podniká kroky k ochran? a posílení demokracie v naší Unii. Pracujeme na evropském ak?ním plánu pro demokracii, abychom mohli ú?inn?ji bojovat proti dezinformacím, adaptovat se na vyvíjející se volební hrozby a manipulace a podporovat svobodné a nezávislé sd?lovací prost?edky v EU. Nadcházející zpráva o ob?anství se zam??í na otázku, jak zajistit, aby všichni ob?ané EU mohli pln? uplat?ovat svá práva a podílet se na demokratickém život? Unie. „Konference o budoucnosti Evropy“, která sdruží Evropany ze všech oblastí života, dá t?mto ob?an?m v naší Unii v?tší slovo.

Silný závazek k prosazování a ochran? demokracie, lidských práv a právního státu je jedním ze základních kamen? Evropské unie. Bez demokracie, míru a stability nelze dosáhnout dlouhodobého rozvoje a prosperity. Na této cest? musíme být i v budoucnu pr?kopníky.“

Autorské právo Evropská unie, 1995-2020

SOURCE

@ prnewswire.co.uk