CellaVision AB, CEVI

Rätt till deltagande

04.04.2018 - 08:21:35

CellaVision AB: Kallelse till årsstämma för 2018 i CellaVision AB

Aktieägarna i CellaVision AB (publ), org. nr 556500-0998 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2018 klockan 15:00 i CellaVisions lokaler på Mobilvägen 12 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14:30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 27 april 2018,

dels anmäler sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 27 april 2018 kl. 12.00. Anmälan kan ske skriftligt under adress CellaVision AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö, via e-post till cellavision@lindahl.se eller per fax till 040-664 66 55.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast fredagen den 27 april 2018. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 den 27 april 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.cellavision.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 23 851 547. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om utdelningspolicy 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av styrelseordförande 16. Val av revisor 17. Beslut om principer för utseende av valberedning 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 19. Avslutning

Läs hela kallelsen via länken nedan. För ytterligare information vänligen kontakta: Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB Telefon:  46 733 62 11 06  E-mail: zlatko.rihter@cellavision.com

Om CellaVision CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsupportsorganisationer i USA, Kanada, Kina, Japan, UAE, Sydkorea, Australien, Frankrike, Tyskland, Brasilien och Storbritannien. 2017 var omsättningen 309 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15 % årligen över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Kallelse till årsstämma för 2018 i CellaVision AB: http://hugin.info/132164/R/2181625/842331.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: CellaVision AB via GlobeNewswire

@ hugingroup.com

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „Börsenpsychologie - Markttechnik für Trader“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 39,99 Euro.

Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und dank richtigen Timing reich an der Börse werden!