Ihr Broker

  • DAX 0,70
  • EUR/USD 0,50
  • GOLD 0,30

Nur Spreads

Keine Kommission

Jetzt registrieren

CFDs sind komplexe Instrumente und umfassen aufgrund der Hebelfinanzierung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

Media and Games Invest plc, MT0000580101

Media and Games Invest plc, MT0000580101

11.01.2021 - 22:24:32

Media and Games Invest plc: Planerar att flytta bolagets s?te till Luxemburg och informerar om spellanseringar kommande kvartal

Web: www.mgi.group

?

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Telefon +46707472741

E-post: Jenny.rosberg@ropa.se

?

Axel M?hlhaus / Dr. S?nke Knop, edictor, IR contact Frankfurt

Telefon: +49 69 9055 05 51

E-post: mgi@edicto.de

?

Om Media and Games Invest plc?

Media and Games?Invest?plc??r ett?snabbv?xande och l?nsamt bolag?inom?digitala?spel?med en?starkt?st?djande medieaff?r?och?huvudsaklig operativ n?rvaro i EMEA?samt?Nordamerika.?Bolaget kombinerar en organisk tillv?xtstrategi med v?rdedrivande f?rv?rv f?r att leverera en stark och h?llbar vinsttillv?xt. Sedan 2014 har MGI Group framg?ngsrikt?f?rv?rvat ?ver 30 f?retag och tillg?ngar?som har integrerats med plattformen?genom anv?ndande av effektivitetsh?jande teknologier som exempelvis molnet.?Bolagets aktier ?r noterade?p? Nasdaq?First?North Premier?Growth?Market i Stockholm och?Scale?segment p??Frankfurtsb?rsen.??

Bolagets?Certified?Adviser?p? Nasdaq?First?North Premier?Growth?Market ?r FNCA Sweden AB;?info@fnca.se,?+46-8-528 00?399. Bolagets aktie handlas med kortnamn M8G.?

Viktig information

Denna utg?va utg?r inte ett erbjudande eller en uppmaning till n?got erbjudande att k?pa eller teckna n?gra v?rdepapper i MGI i n?gon jurisdiktion, varken fr?n MGI eller fr?n n?gon annan.

Denna utg?va utg?r inte en del av ett erbjudande eller uppmaning att k?pa eller teckna v?rdepapper i USA. De v?rdepapper som det h?nvisas till h?r f?r inte s?ljas i USA utan registrering eller undantag fr?n registrering enligt US Securities Act fr?n 1933, med ?ndringar ("Securities Act"), och f?r inte erbjudas eller s?ljas inom USA utan registrering eller ett till?mpligt undantag fr?n eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i v?rdepapperslagen. Det finns ingen avsikt att registrera n?gra v?rdepapper som det h?nvisas till i USA eller att g?ra ett offentligt erbjudande av v?rdepapperen i USA. Informationen i denna version f?r inte offentligg?ras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till F?renta staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika. , Sydkorea, Schweiz eller i n?gon annan jurisdiktion d?r s?dant tillk?nnagivande, offentligg?rande eller distribution av informationen inte ?verensst?mmer med till?mpliga lagar och f?rordningar eller d?r s?dana ?tg?rder ?r f?rem?l f?r lagliga begr?nsningar eller kr?ver ytterligare registrering eller andra ?tg?rder ?n vad som kr?vs enligt till?mplig EU-lagstiftning. ?tg?rder som vidtas i strid med denna instruktion kan utg?ra ett brott mot till?mpliga s?kerhetslagar och f?rordningar.

?

Fram?tblickande uttalanden

Denna release inneh?ller framtidsinriktade uttalanden som ?terspeglar f?retagets avsikter, ?vertygelser eller nuvarande f?rv?ntningar om och m?l f?r bolagets och koncernens framtida verksamhetsresultat, finansiella st?llning, likviditet, resultat, framtidsutsikter, f?rv?ntad tillv?xt, strategier och m?jligheter och de marknader d?r f?retaget och koncernen verkar. Fram?tblickande uttalanden ?r uttalanden som inte ?r historiska fakta och kan identifieras med ord som "tro", "f?rv?nta", "f?rutse", "t?nka", "f?r", "planera", "uppskatta", "kommer" , "b?r", "kunde", "sikta" eller "kanske", eller i b?da fallen deras negativa eller liknande uttryck. De fram?triktade uttalandena i denna utg?va bygger p? olika antaganden, varav m?nga i sin tur baseras p? ytterligare antaganden. ?ven om f?retaget anser att de f?rv?ntningar som ?terspeglas i dessa fram?tblickande uttalanden ?r rimliga, kan det inte ge n?gra f?rs?kringar om att de kommer att realiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden ?r baserade p? antaganden eller uppskattningar och ?r f?rem?l f?r risker och os?kerhetsfaktorer kan det faktiska resultatet eller resultatet skilja sig v?sentligt fr?n de som anges i de fram?tblickande uttalandena p? grund av m?nga faktorer. S?dana risker, os?kerhetsfaktorer, of?rutsedda f?rh?llanden och andra viktiga faktorer kan orsaka att faktiska h?ndelser skiljer sig v?sentligt fr?n de f?rv?ntningar som uttrycks eller antyds i denna utg?va av s?dana fram?tblickande uttalanden. F?retaget garanterar inte att antagandena bakom de fram?tblickande uttalandena i den h?r utg?van ?r fria fr?n fel och l?sare av denna utg?va b?r inte l?gga otillb?rligt beroende av de fram?tblickande uttalandena i denna utg?va. Informationen, ?sikterna och fram?tblickande uttalanden som uttryckligen eller underf?rst?tt finns h?r talar endast fr?n dess datum och kan ?ndras utan f?reg?ende meddelande. Varken f?retaget eller n?gon annan ?tar sig att granska, uppdatera, bekr?fta eller att offentligg?ra revideringar av framtidsutsikter f?r att ?terspegla h?ndelser som intr?ffar eller omst?ndigheter som uppst?r i f?rh?llande till inneh?llet i denna utg?va, s?vida det inte kr?vs enligt lag eller till?mpliga b?rsregler.

?

Information till distribut?rer

Endast i syfte att uppfylla kraven f?r produktstyrning i: (a) EU-direktiv 2014/65 / EU om marknader f?r finansiella instrument, med ?ndringar ("MiFID II"); b) Artiklarna 9 och 10 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 som kompletterar MiFID II. och (c) lokala genomf?rande?tg?rder (tillsammans "MiFID II-kraven f?r produktstyrning"), och ansvarsfrihet f?r allt ansvar, oavsett om det uppst?r i skadest?nd, kontrakt eller p? annat s?tt, som n?gon "tillverkare" (f?r MiFID II-produktens ?ndam?l) Krav p? styrning) kan i ?vrigt ha med avseende p? detta har aktierna i MGI varit f?rem?l f?r en produktgodk?nnandeprocess, som har fastst?llt att s?dana aktier ?r: (i) kompatibla med en slutmarknad f?r privatpersoner och investerare som uppfyller kriterierna f?r professionella kunder och kvalificerade motparter, var och en enligt definitionen i MiFID II; och (ii) ber?ttigad till distribution genom alla distributionskanaler som ?r till?tna enligt MiFID II ("Target Market Assessment"). Trots m?lmarknadsbed?mningen b?r distribut?rerna notera att: priset p? aktierna i MGI kan sjunka och investerare kan f?rlora hela eller delar av sin investering; aktierna i MGI erbjuder ingen garanterad inkomst och inget kapitalskydd; och en investering i aktierna i MGI ?r endast kompatibel med investerare som inte beh?ver ett garanterat inkomst- eller kapitalskydd, som (antingen ensamma eller tillsammans med en l?mplig finansiell eller annan r?dgivare) kan utv?rdera f?rdelarna och riskerna med en s?dan investeringar och som har tillr?ckliga resurser f?r att kunna b?ra eventuella f?rluster som kan orsakas av detta. Bed?mningen av m?lmarknaden p?verkar inte kraven p? avtalsenliga, lagliga eller reglerande f?rs?ljningsrestriktioner i f?rh?llande till den riktade aktieemissionen.

?

F?r att undvika tvivel utg?r bed?mningen av m?lmarknaden inte: (a) en bed?mning av l?mplighet eller l?mplighet f?r MiFID II; eller (b) en rekommendation till n?gon investerare eller grupp av investerare att investera i, eller k?pa eller vidta n?gon annan ?tg?rd med avseende p? aktierna i MGI.

?

Varje distribut?r ?r ansvarig f?r att g?ra sin egen m?lmarknadsbed?mning av aktierna i MGI och fastst?lla l?mpliga distributionskanaler.

?

?

?

?

?

1159917??11.01.2021?

@ dgap.de